Kvalitet

Glavni faktor poslovnog uspeha preduzeća "Prvi partizan" je kvalitet naših proizvoda. Odličan kvalitet naših proizvoda se postiže kroz doslednu primenu Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) u svim njegovim fazama, od prepoznavanja zahteva naših kupaca, kroz planiranje, obezbeđivanje sirovina, proizvodnju, kontrolu i održavanje kvaliteta, pa sve do konačne otpreme i procene zadovoljstva kupaca.


1998. godine PPU je bio prva fabrika Odbrambene industrije Srbije koja je dobila sertifikat o usaglašenosti Sitema menadžmenta kvalitetom sa zahtevima standarda ISO 9001.

Danas PPU radi na razvoju i uvođenju Integrisanog sistema menadžmenta.

Zadovoljstvo kupaca, razvoj partnerstva sa dobavljačima i zadovoljstvo zaposlenih su strateški ciljevi i čine osnovu naše politike kvaliteta.
Sistem menadžmenta kvalitetom preduzeća "Prvi partizan" je u skladu sa standardima i principima SRPS ISO 9001:2008 i SORS 9000/05, što je potvrđeno od strane Vojne kontrole kvaliteta, Ministarstva odbrane Republike Srbije.

 

Instrumenti i oprema za završno ispitivanje municije su predmet stalne modernizacije i zanavljanja.
Oprema za završno ispitivanje, strane proizvodnje, nabavljena je 2005. godine, dok je oprema domaće proizvodnje nabavljena 2013. godine.
PPU je 2013. godine nabavio novi uređaj za analizu hemijskog sastava ulaznih materijala. Iste godine su nabavljeni novi aparati za merenje tvrdoće materijala.