Kvalitet

Glavni faktor poslovnog uspeha preduzeća "Prvi partizan" je kvalitet naših proizvoda. Odličan kvalitet naših proizvoda se postiže kroz doslednu primenu Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) u svim njegovim fazama, od prepoznavanja zahteva naših kupaca, kroz planiranje, obezbeđivanje sirovina, proizvodnju, kontrolu i održavanje kvaliteta, pa sve do konačne otpreme i procene zadovoljstva kupaca.


1998. godine PPU je bio prva fabrika Odbrambene industrije Srbije koja je dobila sertifikat o usaglašenosti Sitema menadžmenta kvalitetom sa zahtevima standarda ISO 9001.

Danas PPU radi na razvoju i uvođenju Integrisanog sistema menadžmenta.

Zadovoljstvo kupaca, razvoj partnerstva sa dobavljačima i zadovoljstvo zaposlenih su strateški ciljevi i čine osnovu naše politike kvaliteta.
Sistem menadžmenta kvalitetom preduzeća "Prvi partizan" je u skladu sa standardima i principima SRPS ISO 9001:2008 i SORS 9000/05, što je potvrđeno od strane Vojne kontrole kvaliteta, Ministarstva odbrane Republike Srbije.